Zoznam literatúry

Vzhľadom na intenzitu konfliktov vedených na území bývalej Juhoslávie v rozmedzí rokov 1991 - 1999 existuje na danú tému pomerne široký výber literatúry v rôznych jazykoch. Odborná i laická verejnosť majúca záujem o prehĺbenie vedomostí o historických, politických, ekonomických a spoločenských súvislostiach týchto konfliktov tak môže siahnuť po literatúre v pôvodnom jazyku rôznych balkánskych autorov, ktorá je však často prekladaná nielen do angličtiny, ale taktiež do češtiny, občas i do slovenčiny. Tieto publikácie majú nespochybniteľnú výhodu v pôvode ich tvorcov, keďže najlepšie môžu chápať Balkán tí, ktorí sa tam narodili a vojnové roky priamo prežili. Táto komparatívna výhoda sa však často stáva i najväčším úskalím týchto diel, keďže len máloktorý autor z regiónu bývalej Juhoslávie je schopný zbaviť sa zaujatia pre vlastný výklad dejinných udalostí. Obecnou negatívnou črtou množstva balkánskych autorov je zbavovanie sa vlastnej zodpovednosti a viktimizácia vlastného etnika, pričom je tento obraz vykreslený ako dlhodobé utrpenie v dôsledku cudzieho útlaku (byzantského, osmanského, rakúskeho, nemeckého, amerického atď.).

Skutočne veľkú množinu tvoria diela autorov pochádzajúcich z anglosaského prostredia, pričom veľké množstvo týchto kníh je skutočne mimoriadne kvalitných, obsiahlych, čtivo napísaných a vychádzajúcich z podrobného archívneho výskumu. Vzhľadom na zahraničnú politiku štátov, ktoré formovali vývoj v regióne západného Balkánu v 90. rokoch a ktoré sa zároveň nedokázali vyhnúť istej povrchnosti či zaujatosti pri vnímaní balkánskych špecifík,  i autori pochádzajúci z týchto krajín mávajú občas tendencie argumentovať povrchne, s nedostatočným zreteľom na balkánske kultúrne odlišnosti. Skĺzavajú tak k mylnému stotožňovaniu spoločenských a kultúrnych reálií vlastných krajín s krajinami s diametrálne odlišným historickým vývojom, čo vedie napr. k nepochopeniu srbského či čiernohorského tradicionalizmu a vyzdvihovania hodnôt, ktoré v západnom civilizačnom okruhu postupom času stratili na význame. Druhým problémom býva opäť zaujatosť, keď istá skupina autorov definuje konflikty v rámci jednoduchej osi "dobrí - zlí" a následne do tohto diagramu dosadzuje jednotlivých aktérov. Väčšinou sa jedná o postavenie Srbov do role hlavných iniciátorov konfliktu, vyskytujú sa však i opačné extrémy, keď je hnacou silou antiamerikanizmus, či podobné cítenia.

V českom prostredí v súčasnosti pôsobí relatívne veľký počet balkanistov, ktorí v období posledných cca 15 rokov obohatili knižný trh o niekoľko hodnotných faktografických publikácií. Prvotným zdrojom informácií sú pravdepodobne publikácie vydávané v edícii Dějiny států nakladateľstva Lidové noviny, ktoré zahŕňajú všetky štáty západného Balkánu, ako aj súhrnné dielo Dějiny jihoslovanských zemí. Okrem nich vyšli v ČR i iné zaujímavé knihy, napr. od L. Hladkého či V. Stojarovej. Títo autori, ktorí dlhodobo pôsobia v akademickom prostredí, vynikajú dostatočným odstupom od priamych aktérov a triezvosťou, vďaka čomu sú ich publikácie pomerne objektívne a vyvážené.

 


 

Cieľom tejto sekcie je poskytnúť záujemcom základný prehľad o knihách analyzujúcich konflikty v bývalej SFRJ. Zoznam nie je a vzhľadom na veľký počet existujúcich diel ani nemôže byť kompletný, skôr sa snaží priblížiť základné publikácie venujúce sa rôznym oblastiam, či už geograficky, chronologicky, alebo spôsobom spracovania. Niektoré knižky sú pomerne tenké, niektoré majú aj tisíc strán, niektoré sa čítajú ľahko, iné sú písane vyčerpávajúcim spôsobom. Anglicky písané publikácie sa dajú zohnať de facto všetky prostredníctvom Amazonu, podaktoré českojazyčné sú vypredané a bez chystanej dotlače. Dobrým kníhkupectvom predávajúcim anglickú literatúru v Prahe je Shakespeare and Sons, kde sa občas dajú nájsť zaujímavé tituly. Kníhkupectvo má i sekciu s použitými knihami, ktoré sú obvykle výrazne lacnejšie. Kým sa teda záujemca obráti na Amazon, odporúčam nazrieť do databázy tohto obchodu. Knihy od balkánskych autorov, ktoré neboli preložené, sú u nás (v Česku či na Slovensku) ťažko dostupné, niektoré sa dajú objednať napr. cez bosenský portál Interliber. Po kliknutí na obrázok sa zobrazí zoznam vybraných publikácií.