Kariérne možnosti

Táto sekcia sprostredkúva informácie o možnostiach stáže a praxe pre vysokoškolských študentov zaujímajúcich sa o oblasť Balkánu. Nejedná sa o prehľad regulérnych pracovných možností pre ľudí, ktorí už majú štúdium za sebou a hľadajú si zamestnanie - takáto databáza by bola príliš komplexná a náročná na aktualizovanie. Pre študentov je však rozhodne prínosné, keď už počas štúdia zveľaďujú svoje poznatky a skúsenosti praktickým pôsobením v niektorej z relevantných inštitúcií pôsobiacich v spojitosti s daným odborom.

Možností absolvovať stáž v regióne západného Balkánu, či v prostredí organizácie, ktorá sa tejto oblasti venuje, je pomerne veľké množstvo. Prínos  takto stráveného času je pomerne zrejmý - vytvorenie novej siete kontaktov, získanie nových vedomostí o fungovaní medzinárodnej inštitúcie, bližší vhľad do regionálnej problematiky a vylepšenie svojho kariérneho portfólia. Hlavným problémom sú zvyčajne financie - väčšina týchto stáží je neplatená a trvá niekoľko mesiacov (obvykle do pol roka), pričom hradenie životných nákladov v cudzej krajine je plne v kompetencii stážistu. Existuje však taktiež dostatočný počet spôsobov, ako si takúto stáž sám bez väčších problémov zafinancovať - či už prostredníctvom prispenia od materskej fakulty (resp. univerzity), alebo získaním príspevku od niektorej nadácie, ktorá sa takejto altruistickej činnosti venuje. Čiastočný zoznam týchto nadácií pôsobiacich v česko-slovenskom prostredí bude taktiež súčasťou tejto sekcie.

 

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí oficiálna stránka danej inštitúcie venovaná informáciam o stážach.

 

ICTY  gg     OBSE     CSS     ECMI     MZV SK     MZV ČR     IOM     UNHCR     UNDP     IDC     BIRN

 


 

ICTY

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu

http://www.icty.org

 • Kde:  Tribunál je členený do troch základných sekcií: Registry, Chambers a Office of the Prosecutor (OTP). Stážista si vyberie jednu z týchto sekcií na základe vlastných preferencií, resp. študijného zamerania.
 • Ako dlho: Tribunál oficiálne deklaruje dĺžku trvania stáže od troch do šiestich mesiacov. Pokiaľ si stážista praje tento časový horizont skrátiť či predĺžiť, je možné sa s kontaktnou osobu do istej miery dohodnúť, avšak obecne s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú chcieť akceptovať krátku stáž v trvaní napr. jedného mesiaca, keď sa stážista ledva naučí základné pracovné postupy (prvý týždeň je napr. zväčša venovaný osvojovaniu si počítačových programov slúžiacich na hľadanie a zapisovanie jednotlivých dokumentov a pod.) a už má aj odísť. Kandidáti pre sekcie Registry a Chambers nemajú oficiálne stanovené termíny na prihlasovanie, ergo je možné podať žiadosť o stáž kedykoľvek v priebehu roka - odporúča sa ju však poslať cca pol roka pred predpokladaným zahájením stáže. Stáže v rámci OTP sú rozdelené do dvoch cyklov: pre cyklus január-jún je termín podania žiadosti 15. september predošlého roku; pre cyklus júl-december je to 15. marec. V praxi však tieto obmedzenia nemusia vždy platiť - pokiaľ je voľné miesto, vezmú vás aj na OTP mimo predpísaných cyklov a aj v priebehu pár týždňov od podania žiadosti. Tieto náležitosti treba vždy riešiť s konkrétnou kontaktnou osobou.
 • Kto: Kandidáti potrebujú mať ukončené vysokoškolské vzdelanie, resp. byť v jeho záverečnom štádiu - študenti 2. ročníka vysokej školy budú s najväčšou pravdepodobnosťou zamietnutí, študenti 4. či 5. ročníka by však nemali mať problém. Drvivá väčšina pozícií je pre študentov právnických fakúlt, toto sa týka obzvlášť sekcie Chambers. V sekcii Registry sa nachádza niekoľko špecializovaných pracovísk, kde sa môžu uplatniť študenti žurnalistiky, prekladateľstva a tlmočníctva, IT, logistiky, či manažmentu ľudských zdrojov - pre bližšie informácie odporúčam preštudovať priamo webové stránky tribunálu. Pre študentov humanitných vied (politológia, medzinárodné vzťahy atď.) su najzaujímavejšie odbory Leadership Research a Military Analysis v sekcii OTP. Pre všetkých záujemcov platí nevyhnutnosť plynulého ovládania angličtiny a/alebo francúzštiny. Veľkou výhodou je znalosť bosenského/chorvátskeho/srbského jazyka (označovaného politicky korektným akronymom BCS), a to obzvlášť pre "historicko-politické odbory" ako Leadership Research Team (LRT).
 • Čo: Stážista poskytuje nasledujúce dokumenty:

             - Prihlasovací formulár pozostávajúci z viacerých častí

             - Motivačný list

             - Dva odporúčacie listy

             - Časť písomnej práce venovanej problematike relevantnej pre činnosť tribunálu v dĺžke max. 10 strán (týka sa iba

                kandidátov pre právnické pozície)

             - Kópia univerzitného diplomu, resp. zoznam študovaných predmetov

             - Kópia zdravotného poistenia

 • Kam: Prihlášky sa posielajú výhradne poštou na Adresu tribunálu.
 • Podmienky: Všetky pozície pre stážistov sú full-time. Stážisti majú nárok na dva a pol voľných dní v mesiaci, ktoré sa dajú kumulovať. Tribunál neposkytuje žiadne finančné kompenzácie, všetky náklady si hradí stážista sám. Sú však nápomocní pri hľadaní ubytovania v Haagu - po schválení stáže vám pošlú vlastný zoznam poskytovateľov ubytovania s referenciami a stručným popisom. Cena za vlastnú izbu v Haagu s obvyklými službami (vybavená kuchyňa, práčka, prístup na internet atď.) je priemerne cca 400€/mesiac, dá sa teoreticky zohnať za 350 (s veľkým úsilím), ale aj za 700 (v takom prípade sa už jedná o celý byt).
 • Poznámka: Všetky tieto informácie sa týkajú tzv. Regular Internship. Okrem neho existuje ešte i Restricted Internship, ktoré je určené pre študentov počnúc 2. ročníkom štúdia, trvá 2-3 mesiace a vykonávaná práca je o niečo menej náročného charakteru.
 • Odporúčania a tipy: Stáž na ICTY patrí medzi to najlepšie, čo sa v oblasti západného Balkánu dá podstúpiť. Bez ohľadu na problémy, ktoré táto inštitúcia má v ohľade efektívneho fungovania i politických tlakov, stážista je v mimoriadne intenzívnom kontakte s jednotlivými prípadmi a niekoľko mesiacov strávených v prostredí tejto stále relatívne prestížnej medzinárodnej inštitúcie poskytne množstvo teoretického obohatenia i praktických skúseností. Obzvlášť ľudia pochádzajúci z krajín bývalej SFRJ, zamestnaní hlavne na LRT či ako tlmočníci, tvoria dobrú partiu a prostredie sa tak dá považovať za príjemné. Stážisti typicky dostávajú pridelený konkrétny prípad, na ktorom ďalej pracujú a vykonávajú špecifické úlohy podľa zadaní kolegov. Okrem samotnej pracovnej náplne sa dajú navštevovať aj pojednávania (ktoré sú koniec koncov verejné), po čase to síce začne byť trochu nudné a bez dostatočnej právnickej erudície sú isté fázy ťažko oceniteľné, ale niektorí obvinení (ako napr. Šešelj) sú rozhodne i vďaka ich rétorickým schopnostiam dosť zaujímaví. Prostredie Haagu nie je síce napr. pre ľudí nadchnutých balkánskou atmosférou ničím extra podnetným, dosť tam prší, fúka a ani z historického hľadiska sa nejedná o najkrajšie mesto vo vesmíre, prežiť sa to ale dá. Kúpať sa dá v Scheveningene (pár kilometrov od centra Haagu smerom k moru) na dlhej piesočnatej pláži, ale skôr ako v júni to príliš nejde. Odporúčam zaobstarať si bicykel (pri troche šťastia budú mať domáci, u ktorých budete bývať, jeden nazvyš a požičajú vám ho, ak nie, tak ho zoženiete v nejakom bazári), na ktorom sa dá bez problémov cestovať na tribunál a naspäť. Hromadná doprava funguje na tzv. Strippenkaart (predplatný cestovný lístok na istý počet jázd, ktorý sa dá využiť v každom holandskom meste), avšak ak má človek bicykel, ani ju príliš nepotrebuje. Je tam dosť draho, ale v budove tribunálu je kantína, ktorá je relatívne lacná a nevaria tak zle, obzvlášť na holandské pomery, kde sú najlepšími reštauráciami koloniálne - indonézske a surinamské. Stážisti sa celkom družne socializujú (občas i s "kolegami" z ICC), každý štvrtok sa organizujú tzv. Thursday Night Drinks, raz týždenne sa hráva futbal atď., čiže kamarátov si človek nájde - menšiu výhodu môžu mať stážisti na Chambers, ktorí sedávajú pospolu viacerí vo väčších miestnostiach.

 


OSCE

The Organization for Security and Co-operation in Europe

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)

     http://www.osce.org

 • Kde:  OBSE ponúka stáže na Sekretariáte vo Viedni, Úrade pre dokumentáciu v Prahe a na regionálnych pobočkách (tzv. Field Office Missions). Pre záujemcov o Balkán sú tak relevantné nasledovné úrady: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Macedónsko a Srbsko. Stážista kontaktuje priamo daný úrad a stáž si vybavuje s jeho predstaviteľmi.
 • Ako dlho: OBSE oficiálne deklaruje dĺžku trvania stáže od dvoch do šiestich mesiacov. Obecne platí prístup, že stážisti ochotní zaviazať sa na čo najdlhšie obdobie (ideálne plných šesť mesiacov) dostávajú prednosť. Hlavným problémom je dosť veľká zaplnenosť misií a nedostatok voľných miest pre stážistov - úrad si nemôže dovoliť zobrať desiatich stážistov naraz a tak pokiaľ je už miesto plné, pokojne sa čaká i pol roka, kým sa žiadateľ dostane na rad. Občas (dosť zriedka) jednotlivé úrady vypisujú konkrétne špecifické miesto pre stážistov, na ktoré existuje i termín na prihlásenie, obecne sú však žiadosti prijímané bez časového obmedzenia - žiadateľ môže akuráť dúfať, že čas, ktorý mu vyhovuje, bude vyhovovať i danému úradu. Odporúča sa žiadosť posielať aspoň tri mesiace pred požadovaným termínom zahájenia stáže.
 • Kto: Kandidáti potrebujú byť v poslednom ročníku štúdia, prípadne tesne po jeho ukončení - oficiálne sa deklaruje jeden rok od ukončenia pravidelného vysokoškolského štúdia. Horný vekový limit pre stážistov je 30 rokov. Samozrejmosťou (ako vlastne temer všade) je ovládanie angličtiny a počítačová gramotnosť. Pokiaľ sa hlásite na misiu na Balkáne, výhodou je prirodzene znalosť lokálneho jazyka.
 • Čo: Stážista poskytuje nasledujúce dokumenty:

              - Prihlasovací formulár

              - Motivačný list

              - Životopis

 • Kam: Prihlášky sa posielajú poštou, faxom alebo e-mailom na adresu daného úradu.
 • Podmienky: Pozície pre stážistov sú obecne full-time. OBSE oficiálne neposkytuje žiadne finančné kompenzácie, všetky náklady si hradí stážista sám. Údajne existuje možnosť požiadania o finančný príspevok (takáto informácia sa však nenachádza nikde v oficiálnych materiáloch OBSE), ktorého výška a vôbec pravdepodobnosť poskytnutia sa odvíjajú od momentálnych potrieb a dispozícií konkrétneho úradu.
 • Odporúčania a tipy: Inštitúcií pôsobiacich v regióne západného Balkánu stále existuje pomerne veľké množstvo. OBSE pritom platí za jednu z najprestížnejších a zároveň sa aj bez preháňania dá povedať, že jej činnosť je pre regionálnu stabilitu významná a prospešná. Stážista má možnosť zapojiť sa do viacerých oblastí činnosti, ako napr. parlamentný monitoring, reforma právneho a súdneho systému, či tzv. community engagement. Konkrétne odporúčania závisia od zvolenej destinácie. Belehrad ako mesto je nesporne atraktívne miesto pre strávenie niekoľkých mesiacov (hoci z architektonického hľadiska mesto príliš nenadchne, duch a atmosféra patria k najlepším na Balkáne), Sarajevo či Priština však možno poskytujú väčšiu výzvu vzhľadom na aktuálne zapojenie tamojších úradov do stále problematického politického a inštitucionálneho prostredia daných krajín. Prostredie závisí od ľudí, na ktorých natrafíte (ako koniec koncov kdekoľvek), napr. úrad v Sarajeve je fajn, ale tieto veci sa zvyknú meniť s ohľadom na fluktuáciu pracovníkov. Bohužiaľ, pokiaľ sa práve nestrafíte do voľného miesta, je dosť náročné túto stáž plánovať. Ich prax je totiž dosť iritujúca - dostanú vaše materiály, prejdú ich, potenciálne vás zaradia do skupiny vhodných uchádzačov, ale keďže majú práve plno, zaradia vás na "čakaciu listinu". Keďže dostávajú dosť veľký počet žiadostí, explicitne deklarujú, že otázky prostredníctvom telefónu či emailu ohľadom aktuálneho statusu vašej prihlášky nebudú zodpovedané. Môže sa samozrejme stať, že vám niekto odpovie a oznámi, že napr. o dva mesiace budú mať voľné miesto, spoliehať sa však na to nedá. No a vy ste tak poslali prihlášku, čakáte, prejde zopár mesiacov, stále nič a tak si pochopiteľne nájdete iný program. A oni vám zrazu po šiestich mesiacoch oznámia, že môžete prísť, no vy ste už medzitým túto možnosť aj odpísali a sústredili sa na niečo iné. Keď sa však stážista i úrad strafia do obojstranne vyhovujúceho termínu, jedná sa o jednu z najlepších stáží v regióne.

 


  

CSS 

 

Centre for Security Studies Sarajevo

Centrum bezpečnostných štúdií Sarajevo

http://www.css.ba

 • Kde:  CSS umožňuje študentom absolvovať stáž vo svojom úrade v Sarajeve. Jedná sa o nezávislý výskumný a vzdelávací inštitút, ktorý sa venuje otázkam bezpečnosti a budovania demokratických štruktúr v zahraničnej a bezpečnostnej politike Bosny a Hercegoviny.
 • Ako dlho: Dĺžka trvania stáže je od jedného do šiestich mesiacov.
 • Kto: Kandidáti potrebujú mať aspoň bakalársky titul v oblasti bezpečnostných štúdií, politológie, medzinárodných vzťahov, či ďalších príbuzných relevantných odborov. Ďalej sa vyžaduje plynulá angličtina a jasný záujem o bezpečnostnú problematiku.
 • Čo: Stážista poskytuje nasledujúce dokumenty:

              - Motivačný list (je potrebné špecifikovať aspekty bezpečnostných štúdií, o ktoré sa stážista zaujíma)

              - Životopis

 • Kam: Prihlášky sa posielajú poštou alebo e-mailom na adresu CSS.
 • Podmienky: CSS nie je v pozícii poskytovať stážistom akékoľvek finančné kompenzácie a vzhľadom na veľkosť úradu nie je pravdepodobné, že by sa táto politika mohla zmeniť. Stážista si tak potrebuje sám zaistiť všetky nevyhnutné náležitosti.
 • Odporúčania a tipy: Stážista pôsobiaci v CSS sa môže sústrediť na rôzne aspekty bezpečnosti: reforma bezpečnostného sektora v BiH, otázky obrany, polície a tajných služieb, demokratický dohľad nad bezpečnostným sektorom, rozšírenie ľahkých zbraní a pod. Stážista sa typicky podieľa na práci na konkrétnom aktívnom projekte, kde vykonáva výskumnú prácu a dodáva písomné podklady a analýzy svojmu garantovi stáže. Stáž taktiež zahŕňa organizačnú prácu pri príprave rôznych seminárov a tréningových programov organizovaných CSS. Obecne sa nejedná o prácu v tak prestížnej organizácii ako napr. OBSE a práca môže byť niekedy viac akademického charakteru. Na strane druhej je možné absolvovať i stáž v kratšom časovom rozmedzí, čo hlavne z finančnej stránky môže byť nezanedbateľnou výhodou. Sarajevo je príjemné miesto pre život, kde sú priemerné náklady stále nižšie ako v strednej Európe. Nie je tak náročné nájsť si lacné ubytovanie v cene cca 130-150 KM za izbu. Odporúčam ubytovanie v niektorej z centrálnejších lokalít mesta, nemusí to byť nutne vedľa Baščaršije, dajú sa i Skenderija, Grbavica či Koševo (i keď treba rátať s kopcovitým terénom), ak však budete bývať niekde v Ilidži či Butmire, budete to mať ďaleko (cez deň síce jazdí električka, ale s nočným životom je to horšie) a za tých pár ušetrených peňazí za ubytovanie to nestojí.

 


  

ECMI 

 

European Centre for Minority Issues

Európske centrum pre menšinové otázky

                                                       http://www.ecmikosovo.org

 • Kde:  Organizácia ECMI s hlavným sídlom v Nemecku je zameraná na výskumné, informačné a poradenské projekty týkajúce sa vzťahov k menšinovým skupinám v Európe. ECMI Kosovo sa pokúša o zlepšenie vzťahu väčšina-menšina prostredníctvom ochrany a propagácie menšinových komunít a ich záujmov s hlavným cieľom rozvoja stabilných inštitúcií so zmyslom pre inter-komunitné vzťahy v multietnickom Kosove. Hoci občas ponúka možnosť stáží i domovský úrad vo Flensburgu, pre záujemcov o Balkán sú relevantné stáže na ECMI Kosovo v Prištine.
 • Ako dlho: Dĺžka trvania klasickej stáže je tri mesiace, vo výnimočných prípadoch sa objavujú konkrétne pozície pre stážistov potrebných pre prácu na dlhšie trvajúcom projekte. Oficiálne existujú nasledujúce štyri trojmesačné obdobia so stanovenými termínmi na prihlasovanie: Január-Marec (termín 30. september), Apríl-Jún (termín 31. december), Júl-September (termín 31. marec) a Október-December (termín 30. jún). Uvádza sa však, že v prípade individuálnych potrieb uchádzača je možné tento časový harmonogram prispôsobiť a nie je tak absolútne záväzný.
 • Kto: Kandidáti by mali byť v záverečnej fáze štúdia, prípadne tesne po jeho ukončení. Preferované sú odbory ako právo, politológia, či sociológia. Predpokladá sa zvláštny záujem o balkánsku problematiku a ľudské práva, ako aj plynulé ovládanie angličtiny. Výhodou je znalosť niektorého z lokálnych jazykov (albánsky, srbský, prípadne turecký jazyk).
 • Čo: Stážista poskytuje nasledujúce dokumenty:

              - Motivačný list (vrátane časových možností uchádzača)

              - Životopis

              - Časť pôvodnej písomnej práce venovanej relevantnej problematike v dĺžke max. 5 strán

 • Kam: Prihlášky sa posielajú výhradne e-mailom, kontaktná osoba je Lars Burema (burema@ecmikosovo.org), predmet správy ‘Internship Programme’. Kandidáti môžu byť dodatočne požiadaní o dodanie akademických referencií a môže byť s nimi zorganizované telefonické interview.
 • Podmienky: ECMI nie je v pozícii poskytovať stážistom akékoľvek finančné kompenzácie. Stážista si tak potrebuje sám zaistiť všetky nevyhnutné náležitosti.
 • Odporúčania a tipy: Stážista pôsobiaci v ECMI sa podieľa na výskume a organizácii jedného či viacerých z aktuálnych projektov pod dohľadom garanta stáže, ktorým je obvykle manažér príslušného projektu. Stážisti tak majú možnosť rozšíriť si svoje poznatky v oblasti menšinových práv a inter-etnických vzťahov, obzvlášť v súvislosti s budovaním inštitúcií na centrálnej i lokálnej úrovni. Keďže napr. EULEX zatiaľ neposkytuje možnosti stáže pre študentov, ECMI môže byť jednou z možností, ako sa detailnejšie oboznámiť s kosovským prostredím a to priamo prostredníctvom práce na jednom z najpálčivejších problémov súčasnej kosovskej spoločnosti - vzťahu medzi väčšinovým albánskym etnikom a ostatnými menšinovými skupinami. Práca je to rozhodne zaujímavá a stážista by nemal mať dojem, že sa venuje neproduktívnej byrokracii, ktorá v konečnom dôsledku nikomu príliš nepomôže. Občas síce môže nadobudnúť pocit istého zmaru, keďže inter-etnické vzťahy v Kosove sú determinované závažnými etapami minulých konfliktov a akokoľvek záslužná práca mimovládnych organizácii môže iba čiastkovo prispieť k ich pomalému zlepšovaniu, neznamená to však, že sú tieto kroky zbytočné a bez odozvy. Pokiaľ je však záujemca vo svojej počiatočnej fáze záujmu o balkánsku problematiku, doporučil by som mu na začiatok ísť skôr na niektorú zo stáží iných organizácií v Bosne či Srbsku, Kosovo môže byť pre nepripraveného návštevníka trochu tuhší oriešok. Nie je to nezvládnuteľné, ale v malebnejších mestách ako Sarajevo sa určite ľahšie buduje pozitívny vzťah k regiónu. Keď má človek pocit, že už trochu tuší, "o čom vlastne ten Balkán je", môže sa vrhnúť na Kosovo. Priština je jedno z najrýchlejšie rastúcich miest na Balkáne (len medzi rokmi 1953-1999 jej populácia vzrástla z 24.000 na 300.000 a v súčasnosti sa odhaduje na vyše pol milióna) a je vidieť, že infraštruktúra nie je ani zďaleka dostačujúca. Stopy po posledných konfliktoch nie sú na prvý pohľad badateľné a rozhodne si netreba predstavovať nejaké vojnou poznačené ruiny, obecne sú však na Balkáne omnoho krajšie destinácie, minimálne čo sa týka vytvárania prvého dojmu. Priština bola v priebehu 2. svetovej vojny značne poničená a zo starých otomanských pamiatok sa zachovalo iba niekoľko mešít a typických tureckých domov - neexistuje tu však "turecká čaršija" ako v Sarajeve či Skopje. Hlavné architektonické dominanty sú tak juhoslovanské socialistické betónové štruktúry, dopĺňané novými a často gýčovými stavbami povojnových zbohatlíkov. Mesto je veľmi kopcovité a pohyb medzi niektorými štvrťami dá zabrať, doprava je chaotická a obecne mnohé črty pripomínajú Albánsko, Priština je však predsa len civilizovanejšia a čistejšia. Pobyt tu nadchne hlavne človeka, ktorý už na Balkáne čo-to prešiel a spoznal, je fascinovaný tamojšou kultúrou a i tienisté stránky v ňom môžu vyvolať záujem. Nevyhnutným predpokladom je pochopiteľne záujem o súčasné Kosovo a jeho problémy. Ubytovanie nie je až natoľko lacnou záležitosťou, keďže sa v meste nachádza veľké množstvo pracovníkov medzinárodných organizácií disponujúcich značnými finančnými prostriedkami. V ponuke sú hlavne prenájmy celých bytov v cenových reláciach cca od 200€ až po 700€/mesiac v závislosti od lokality a vybavenia, pričom stále nie sú zriedkavosťou podvodníci ponúkajúci zapáchajúce a plesnivé kutice za 600€. V prípade dlhšieho pobytu je tak rozhodne vhodné pred podpísaním kontraktu niekoľko bytov osobne prejsť a zvážiť ich vhodnosť. Kto vie albánsky, situácia sa pre neho prirodzene značne uľahčuje a orientácia v lokálnom realitnom prostredí sa stáva jednoduchšou. Populárne lokality pre zahraničných zamestnancov sú napr. Velania, Kodra e Diellit (Sunny Hill) a Arbëria, títo však majú zväčša vlastný automobil, ktorý uľahčuje pohyb po kopcovitom teréne. Osobne by som odporúčal byt v samotnom centre, kde sa nachádza väčšina medzinárodných inštitúcií vrátane ECMI a naviac sú tieto byty lacnejšie (aj keď obvykle menšie a zanedbanejšie) než luxusné novostavby v Arbërii.

 


MZV SK

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

http://www.mzv.sk

* Poznámka: Po zmene dizajnu webových stránok MZV sa stratila sekcia o stážach, uvedený link tak bohužiaľ momentálne neposkytuje aktuálne informácie (resp. neposkytuje žiadne informácie). Pripájam možnost stiahnuť Pôvodnú sekciu, z ktorej vychádza aj nasledujúci text. Je možné, že sa podmienky pre stážistov budú upravovať, konkrétne informácie poskytne Osobný úrad MZV (OSUR).

 • Kde:  Záujemcovia o Balkán budú pravdepodobne chcieť absolvovať stáž na 4. teritoriálnom odbore (Odbor štátov juhovýchodnej Európy, 4TEO), ktorý je súčasťou Sekcie politického riaditeľa. Ďalej je potenciálne možnosť prihlásiť sa na stáž na niektorom zo zastupiteľských úradov SR v oblasti západného Balkánu: ZÚ Tirana, ZÚ Podgorica, ZÚ Záhreb, ZÚ Sarajevo, ZÚ Belehrad, ZÚ Skopje a Styčný úrad Priština. Časť týchto úradov je však príliš malá, resp. len nedávno založená - v Podgorici či Skopje pravdepodobne stážistov momentálne brať nebudú z kapacitných dôvodov. Zaujímavé úrady sú tak Záhreb, Sarajevo a Belehrad. 
 • Ako dlho: Stáže sú pomerne krátke, na ústredí MZV max. tri týždne a na niektorom ZÚ štyri týždne. Tieto obmedzenia sú len ťažko prekonateľné, nakoľko sa riadia vnútornými smernicami MZV a štátne inštitúcie sú obvykle celkom dôkladné pri dodržiavaní podobných nariadení. Výnimkou teoreticky môže byť situácia, ak je študent na zahraničnom študijnom pobyte v dĺžke trvania nikoľkých mesiacov, disponuje vlastným ubytovaním a počas tohto obdobia má záujem o stáž na predmetnom ZÚ. Takéto situácie sa konzultujú priamo s kontaktnou osobou na OSUR.
 • Kto: Všetci záujemcovia musia mať ukončený 3. ročník vysokoškolského štúdia a dosahovať študijný priemer známok max. 1,5. MZV má podpísané rôzne dohody o spolupráci s niektorými slovenskými vysokými školami (FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, EF UMB v Banskej Bystrici, ÚMVaAP PF UK Bratislava, Katedra politológie FiF UK Bratislava, Katedra politológie FiF UKF Nitra, FMV EU Bratislava a individuálne Právnická fakulta TU v Trnave, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici), pričom študentov týchto fakúlt akceptuje ako stážistov prednostne. Prijímaní sú i študenti iných fakúlt vrátane tých v zahraničí (štúdium politológie, medzinárodných vzťahov alebo práva), musia však mať občianstvo SR. V praxi to znamená, že sa ako stážista na MZV dostanete aj keď študujete na "neprednostnej" univerzite, pokiaľ však daný odbor či ZÚ už má  na daný termín kandidáta z "prednostnej" fakulty, budete si musieť zvoliť iný odbor/ZÚ.
 • Čo: Stážista poskytuje nasledujúce dokumenty:

     - Motivačný list (vrátane uvedenia žiadaného termínu stáže a vybraného odboru/ZÚ)

     - Životopis

     - Odporúčanie fakulty

     - Potvrdenie o dosahovanom študijnom priemere

     - Osobný dotazník (dostanete ho v predajniach ŠEVTu)

 • Kam: Prihlášky sa posielajú výhradne poštou na Osobný úrad MZV. Odporúčam však zvoliť nasledovný postup: vyberte si odbor MZV, resp. ZÚ a zavolajte, resp. napíšte e-mail na OSUR, či je vo vami vytýčenom termíne daný odbor/ZÚ voľný. Ak to neurobíte a zašlete žiadosť bez predošlej konzultácie, budete čakať niekoľko dní až týždňov na prebehnutie byrokratickým procesom a potom vám teoreticky príde odpoveď v štýle "Je nám ľúto, ale v danom termíne je kapacita odboru xy naplnená". A vy môžete celý proces začínať odznova. Ak však počas konzultácie zistíte, že je plno, dohodnete sa s nimi na inom termíne, prípadne zmeníte odbor/ZÚ. Potom môžete poslať oficiálnu žiadosť.
 • Podmienky: Stáž na niektorom odbore ústredia MZV je možná po zaslaní predmetných dokumentov a schválení niekoľkými sekciami Ministerstva. Stáž na ZÚ je možná až po vykonaní stáže na ústredí, pričom sa od tejto podmienky výnimočne upúšťa v už uvedenom prípade, ak žiadateľ študuje na zahraničnej vysokej škole v danej krajine a má záujem o výkon stáže popri štúdiu. Stáže sú neplatené a full-time, na niektorých ZÚ vám však poskytnú ubytovanie vo vlastných ubytovacích kapacitách.
 • Odporúčania a tipy: Pri vykonávaní stáže v Bratislave na ústredí veľmi záleží, na aký odbor sa dostanete. Ministerstvo nedisponuje nejakou oficiálnou metodikou prístupu ku stážistom a tak závisí na zamestnancoch konkrétneho odboru, ako k vám budú pristupovať a aký typ práce vám dajú vykonávať. Obecne by som povedal, že bilaterálne teritoriálne odbory (vrátane 4TEO) patria medzi tie zaujímavejšie a moja osobná skúsenosť je viac než dobrá. Okrem samotnej pridelenej práce máte možnosť tráviť čas s jednotlivými pracovníkmi (každý má v kompetencii konkrétny región) a konzultovať s nimi teritoriálne špecifiká, ako i úskalia diplomatickej služby. V budove je celkom fajn jedáleň, kde sa dá dobre a lacno naobedovať. Jedinou nevýhodou je pomerne krátka doba trvania stáže, keď akonáhle si už čiastočne zvyknete na systém a niečo sa naučíte, musíte skončiť. Keď budete chcieť ísť na stáž na ZÚ, tak rozhodne odporúčam jeden z trojice Záhreb, Sarajevo a Belehrad. O aktuálnych podrobnostiach sa treba informovať na OSURe, obecne však platí, že Belehrad je pomerne veľký úrad, kde dostanete aj ubytovanie, v Sarajeve to pokiaľ viem nebolo zatiaľ možné. Bývate typicky v kuriérnom byte, ktorý býva súčaťou ZÚ - byt je zariadený a do práce to máte doslova pár metrov - v takomto prípade náklady na stáž dramaticky klesajú. Dobre si však rozmyslite, ktorý ZÚ si vyberiete, pretože každá osoba má možnosť absolvovať stáž iba raz - ideálne sú podľa mňa stredne veľké úrady, kde je dostatok práce, avšak zároveň to nie je úplný blázinec. Stážisti obvykle pracujú na politickej sekcii, kde sa podieľajú na príprave analýz z regionálneho politického prostredia, avšak majú možnosť oboznámiť sa i s chodom konzulárnej a ďalších sekcií. Ak si s ľuďmi na ZÚ sadnete, strávite tam super mesiac a veľa sa dozviete o výkone praktickej diplomacie v podmienkach balkánskej reality. Momentálne obecné šetrenie v štátnej správe sa však dotýka aj MZV a tak môže byť prijímanie stážistov dočasne obmedzené - opäť odporúčam konzultovať OSUR.

 


MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

http://www.mzv.cz

 • Kde:  Pre záujemcov o Balkán je relevantný Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy (OJVE), ktorý je súčasťou Evropské sekce. Ďalej je možné prihlásiť sa na stáž na niektorom zo zastupiteľských úradov ČR v oblasti západného Balkánu: ZÚ Tirana, ZÚ Záhřeb, ZÚ Sarajevo, ZÚ Bělehrad, ZÚ Skopje a ZÚ Priština. Časť týchto úradov je podobne ako v prípade slovenských ZÚ príliš malá, aby mohli prijímať stážistov - odporúčané sú tak opäť Záhreb, Sarajevo a Belehrad.
 • Ako dlho: Oficiálne je dĺžka stáže určovaná individuálne s prihliadnutím na účel stáže, väčšinou trvajú podobne ako v prípade slovenského MZV - cca jeden mesiac.
 • Kto: Záujemcovia o stáž na MZV ČR či niektorom z českých ZÚ môžu byť poslucháči českej alebo zahraničnej vysokej školy, pracovníci vedeckých inštitúcií v oblasti medzinárodných vzťahov, prípadne i iní individuálni žiadatalia, pokiaľ je takáto stáž v záujme MZV.  Obecne tak ako v prípade slovenského MZV platí, že ideálni kandidáti sa budú venovať študijným oborom ako politológia, medzinárodné vzťahy, či právo. Informácie na stránkach MZV ČR stále neuvádzajú podmienku českého štátneho občianstva pre stážistov, v roku 2010 však bezpečnostný odbor MZV zahájil novú prax zamietania stáží pre cudzích štátnych príslušníkov. Hoci je tento prístup v možnom konflikte so smernicami o výkone stáží, v praxi to znamená, že stáž na MZV ČR či českom ZÚ môžu absolvovať iba držitelia občianstva ČR.
 • Čo: Stážista poskytuje nasledujúce dokumenty:

     - Dotazník k žiadosti o umožnenie stáže

     - Životopis (nie je podmienkou)

 • Kam: Prihlášky sa posielajú poštou alebo e-mailom riaditeľovi príslušného odboru MZV ČR, resp. vedúcemu príslušného ZÚ. Podobne ako v prípade slovenského MZV však odporúčam výber odboru/ZÚ vopred konzultovať, rozdiel je akurát v kontaktnom mieste - kontaktujte priamo daný odbor, resp. ZÚ.
 • Podmienky: Stáž je uskutočniteľná po podaní návrhu na povolenie stáže zo strany riaditeľa príslušného odboru/ZÚ, ku ktorému sa vyjadruje niekoľko sekcií Ministerstva. Na rozdiel od MZV SR je možné absolvovať stáž na ZÚ bez predchádzajúcej stáže na ústredí.
 • Odporúčania a tipy: Platí obecne to isté, čo pre MZV SR, výhodou je o niečo kratšia lehota vybavovania, keďže sa dajú príslušné dokumenty posielať i elektronickou cestou. Je možné, že MZV ČR v budúcnosti opätovne povolí možnosť stáže i pre nečeských študentov.

 


IOM

International Organization for Migration

Medzinárodná organizácia pre migráciu

http://www.iom.int

 

 • Kde:  IOM je medzinárodná organizácia venujúca sa propagácii princípu, že organizovaná a usporiadaná migrácia pomáha tak migrantom, ako i spoločnosti. V tejto súvislosti sa pokúša o asistenciu pri rastúcich organizačných nárokoch na manažment migrácie, ako aj o posilňovanie spoločenského povedomia o migračnej problematike. V neposlednom rade sa snaží napomáhať ľudskej dôstojnosti a zdravému životu skupín migrantov. Záujemcovia môžu absolvovať stáž na ústredí IOM v Ženeve, alebo na niektorej z regionálnych pobočiek. Na západnom Balkáne sa nachádzajú nasledujúce úrady IOM: IOM Albania, IOM Croatia, IOM Bosnia and Herzegovina, IOM Serbia, IOM Macedonia a IOM Kosovo.
 • Ako dlho: Dĺžka stáže sa pohybuje v rozmedzí 8 týždňov - 6 mesiacov. Pôvodný kontrakt je možné predĺžiť, nesmie však dohromady presiahnuť šesť mesiacov.
 • Kto: Stážisti môžu byť študentmi medzinárodných vzťahov, politológie, práva, informačných technológií, verejnej správy či manažmentu ľudských zdrojov. Mali by sa blížiť k ukončeniu štúdia, avšak oficiálna veková hranica je pomerne široká: 19 - 32 rokov.
 • Čo: Stážista sa hlási pomocou aplikácie e-Recruitment, kde vyplní svoj profil a ďalej uvedie svoje osobné a kontaktné údaje, pracovné skúsenosti, vzdelanie a ďalšiu kvalifikáciu. Toto platí pre stáž na ústredí v Ženeve. Záujemcovia o stáže na regionálnych úradoch kontaktujú priamo daný úrad a poskytujú nasledujúce dokumenty:

     - IOM Personal History Form alebo životopis

     - Motivačný list

 • Kam: Stážista sa môže prihlásiť na konkrétnu pozíciu, ktorá je oficiálne vyhlásená na stránkach ústredia IOM. Inak sa má zaregistrovať pomocou spomínanej aplikácie e-Recruitment, kde zaškrtne Interest Group - Intern. V prípade záujmu o stáže na regionálnych misiách je potrebné e-mailom kontaktovať priamo danú misiu a kópiu e-mailu zaslať Staffing Unit IOM.
 • Podmienky: Stáže sú neplatené, stážisti však majú nárok na tzv. Monthly Sustenance Allowance (MSA) ako čiastočný príspevok na ubytovanie a ďalšie životné náklady. Tento príspevok nie je určený pre tých stážistov, ktorý na stáž dostávajú grant od univerzity či iného zdroja. Stážisti sú krytí poistením proti zraneniu či chorobe súvisiacej s výkonom práce. Vo výnimočných prípadoch môžu byť stážistom preplatené cestovné náklady. Oficiálne stážisti nemajú nárok na dovolenku, výnimkou sú prirodzene štátne sviatky v danej krajine.
 • Odporúčania a tipy: Stážistom sú prideľované úlohy v závislosti od ich skúseností a kvalifikačných predpokladov. Každý dostáva prideleného mentora, resp. garanta stáže, ktorý je zodpovedný za ich vedenie. Obvykle pracujú na konkrétnych krátkodobých či dlhších projektoch, v rámci ktorých sa podieľajú na výskume, príprave analýz a dokumentácie, ale i organizačnej výpomoci. Práca je zaujímavá hlavne v misiách ako Bosna a Hercegovina či Kosovo, kde sa lokálne úrady IOM podieľajú na pomerne veľkom počte projektov a práca stážistov tak môže byť naplno využítá - neplatí to však rozhodne o každom období v roku a je tak potrebné strafiť sa do času, keď je daná misia v plnom vyťažení a neodmietnu vás z dôvodu nedostatku zdrojov a pod. Je otázne, aké sú možnosti jednotlivých misií ohľadom poskytovania MSA, na strane druhej sú životné náklady napr. v Sarajeve neporovnateľne nižšie ako v Ženeve. Tieto náležitosti je potrebné s vedením misie konzultovať pred nástupom na stážový pobyt.

 


UNHCR

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov

http://www.unhcr.org

 • Kde:  UNHCR je jedným z úradov OSN poskytujúci možnosť stáží na svojich dvoch riaditeľstvách v Ženeve a Budapešti, ako aj na niektorých regionálnych misiách. Úrad sa vo svojej činnosti venuje koordinácii medzinárodných akcií na ochranu utečencov a riešeniu ich problémov v globálnom kontexte. Hlavným cieľom je zabezpečovanie práv a dôstojnosti utečencov, ako aj dohľad na rovné zaobchádzanie pri žiadaní o azyl s možnosťou dobrovoľného návratu do vlasti, lokálnej integrácie, či presunu do tretej krajiny. V priestore západného Balkánu sa nachádzajú nasledujúce úrady UNHCR: UNHCR Croatia, UNHCR Bosnia and Herzegovina, UNHCR Serbia.
 • Ako dlho: Dĺžka stáže sa pohybuje v rozmedzí 2 - 6 mesiacov. Stážisti sa môžu hlásiť počas celého roka a sú prijímaní v závislosti na momentálnych potrebách daného úradu, type realizovaných projektov a schopnosti poskytnúť stážistom dostatočné zázemie. Neexistujú žiadne konkrétne stanovené termíny na prihlasovanie.
 • Kto: Oficiálne nie sú stanovené žiadne obmedzenia pre stážistov. Vedúci jednotlivých projektov si vyberajú stážistov podľa ich kariérneho a vzdelanostného profilu, ktorý uvedú v prihlasovacom formulári.
 • Čo: Stážisti sa hlásia prostredníctvom vyplnenia UNHCR Internship Application Form. Tu uvedú svoje pracovné skúsenosti, vzdelanie a ďalšiu kvalifikáciu. Ich registrované profily sú dostupné vedúcim jednotlivých projektov, ktorí v prípade záujmu priamo kontaktujú vybraného uchádzača. Pokiaľ však nikto zaregistrovaného záujemcu nekontaktuje do šiestich mesiacov, je dobré zaregistrovať sa znovu. Záujemcom o stáže na regionálnych úradoch sa odporúča okrem vyplnenia prihlasovacieho formulára i kontaktovanie priamo daného úradu a zaslanie nasledujúcich dokumentov (nie všetky regionálne misie sú prepojené s centrálnou databázou):

     - Životopis

     - Motivačný list

 • Podmienky: Stáže sú neplatené a to bez výnimky. Obecne takmer všetky úrady OSN prijímajú stážistov, nie sú však ochotné akýmkoľvek spôsobom kompenzovať vzniknuté náklady. Tento prístup nepovažujem za úplne najšťastnejší (obzvlášť s prihliadnutím na skutočnosť, že zamestnanci jednotlivých úradov a organizácií OSN dostávajú veľmi štedré platové ohodnotenie, a to aj neodborní pracovníci na pozíciach typu strážnik či upratovačka), keďže isté skupiny nevyhnutne stavia do menej výhodných pozícií. Napr. taká stáž na ústredí OSN v New Yorku je rozhodne nezabudnuteľným zážitkom po všetkých stránkach, vysoké životné náklady však umožňujú tento pobyt absolvovať len stážistom z bohatších rodín, prípadne tým, čo si dokážu zaobstarať grant či príspevok od nejakej inej sponzorskej organizácie.
 • Odporúčania a tipy: Stážisti pracujú na projektoch s ohľadom na aktuálne potreby UNHCR, respektíve konkrétneho úradu, či regionálnej misie. Pochopiteľne sa prihliada ku kvalifikačným predpokladom stážistu, ako aj k jeho záujmom o rôzne sféry pôsobenia UNHCR. Hlavným cieľom je poskytnúť stážistovi typ práce, z ktorého môžu profitovať obe strany. Stážisti zväčša pracujú v oblastiach ako právne  poradenstvo pre utečencov, analýzy medzinárodných vzťahov, ale podieľajú sa i na organizačných a administratívných náležitostiach. Zaujímavé úrady pre stážistov študujúcich balkánsku problematiku sú hlavne Sarajevo a Belehrad, keďže tieto krajiny stále trápi pomerne značný počet utečencov, resp. lokálne presídlených osôb. Ohľadom základných informácii o pobyte v Sarajeve viď sekciu CSS. Belehrad je najväčším mestom západného Balkánu, so všetkými pozitívami i negatívami z toho vyplývajúcimi. Ubytovanie sa hľadá bezproblémovo, na internete existuje množstvo inzerátov ponúkajúcich byt či izbu na prenájom. Cenové relácie sú o niečo lacnejšie ako v strednej Európe, mesačný prenájom za priemerne veľký byt sa pohybuje medzi 200 - 400€. Prirodzene odporúčam byt bližšie k centru (i úrad UNHCR sa nachádza v relatívne centrálnej lokalite), Belehrad nemá metro a hoci sieť verejnej dopravy je dosť hustá, pochopiteľne trpí častými zápchami. Ak môžete, radšej sa vyhnite Novému Belehradu, je to taká Petržalka Belehradu, rieka Sáva ju izoluje od centra mesta a hoci autobusové spojenie nie je problematické, je to sídlisková štvrť plná nevzhľadných panelákov a bez historických zaujímavostí či architektonických lákadiel.

 


UNDP

United Nations Development Programme

Rozvojový program OSN

http://www.undp.org

 • Kde:  UNDP je organizáciou OSN, ktorá poskytuje možnosť stáží na svojom riaditeľstve v New Yorku a na jednotlivých regionálnych misiách. Organizácia sa venuje rozvoju vedomostí, skúseností a zdrojov v cieľových krajinách s cieľom zlepšenia kvality života tamojšieho obyvateľstva. Hlavné ciele sú definované v rámci balíčka tzv. Millennium Development Goals, pričom ústredné úsilie smeruje k zmenšeniu celkovej miery chudoby do roku 2015 na polovicu. UNDP as podieľa na rozvoji v oblastiach demokratického výkonu moci, redukcie chudoby,  krízového manažmentu, životného prostredia a rozšírenia HIV/AIDS. V priestore západného Balkánu sa nachádzajú tieto úrady UNDP: UNDP Albania, UNDP Bosnia and Herzegovina, UNDP Croatia, UNDP Serbia, UNDP Montenegro, UNDP Macedonia a UNDP Kosovo.
 • Ako dlho: Dĺžka stáže nie je pevne určená a stanovuje sa s ohľadom na možnosti stážistov, ako aj potreby UNDP. Uvádza sa však približné trvanie od 6 týždňov do 6 mesiacov. Stážisti sa môžu hlásiť počas celého roka a sú prijímaní v závislosti na momentálnych potrebách daného úradu, type realizovaných projektov a schopnosti poskytnúť stážistom dostatočné zázemie. Neexistujú žiadne konkrétne stanovené termíny na prihlasovanie. V ponuke sú full-time aj part-time stáže.
 • Kto: Stážisti by mali byť študentmi v magisterskom alebo doktorskom študijnom programe so zameraním na ekonómiu, verejnú správu, či životné prostredie, resp. očakáva sa isté zameranie na rozvojovú problematiku (akceptovaní sú i študenti programov ako politológia, právo a pod.). Prijímaní sú iba študenti, ktorí po ukončení stáže budú pokračovať v štúdiu. Vyžaduje sa plynulé ovládanie angličtiny, francúzštiny alebo španielčiny; ovládanie dvoch týchto jazykov je výhodou, rovnako ako arabčina, portugalčina, ruština alebo iný východoeurópsky jazyk (závisí prirodzene aj od miesta, kde chce záujemca stáž vykonať). Ďalej sa očakáva záujem o aktivity UNDP, schopnosť pracovať v multikultúrnom prostredí a adaptácia na iný kultúrny a životný štandard, ako aj rešpekt voči hodnotám Charty OSN.
 • Čo: Stážisti sa hlásia prostredníctvom vyplnenia UNDP Internship Application Form - formát Word a PDF. Formulár nie je príliš obsiahly, uvádzajú sa iba základné údaje o vzdelaní, najobsiahlejšou časťou je priestor venovaný stážistovej motivácii. Vyplnený formulár sa posiela priamo kontaktnej osobe na danom úrade, neexistuje žiaden centrálny príjem žiadostí o stáž. Hoci stránka UNDP venovaná stážam neuvádza žiadne ďalšie dokumenty vyžadované v prihláške, niektoré regionálne úrady vyžadujú okrem prihlasovacieho formulára i zaslanie ďalších informácií a dokumentov:

     - Životopis

     - Motivačný list

     - Potvrdenie o štúdiu uvádzajúce súčasný ročník štúdia a predpokladaný termín ukončenia

     - Výpis predmetov a známok

     - Doporučenie pedagóga z fakulty, ktorý priamo prichádzal do styku s akademickým pôsobením žiadateľa

 • *Poznámka: Stránky jednotlivých misií v krajinách západného Balkánu uvádzajú vzájomne protichodné informácie. Niektoré vyžadujú iba prihlasovací formulár, iné všetky vyššie vypísané dokumenty. Niektoré naviac vyžadujú iba časť týchto dokumentov, pričom ďalšie požadujú až od vybratých uchádzačov ako predpoklad k nastúpeniu na stáž. Ďalší rozdiel je v prístupe k prihláškam: niektoré úrady postupujú v zhode s centrálnymi informáciami a prijímajú prihlášky priebežne počas celého roka, iné zase explicitne prehlasujú, že "prihlášky z vlastnej iniciatívy" nebudú vôbec brané do úvahy a stážisti sa majú hlásiť iba na konkrétne vypísané pozície. Odporúčam tak kontaktovať priamo daný úrad a zistiť si, aké dokumenty skutočne vyžadujú a aké sú reálne možnosti prihlásenia sa na stáž.
 • Podmienky: Platí to isté, čo v prípade UNHCR.
 • Odporúčania a tipy: Opäť platí to, čo v prípade UNHCR, líši sa iba typ práce, ktorú stážisti vykonávajú - pochopiteľne sa venujú práci súvisiacej s činnosťou UNDP, pričom táto môže zahŕňať široké spektrum rôznorodých aktivít vzhľadom na aktuálne projektové zameranie daného úradu.

 


IDC

Istraživačko dokumentacioni centar

Centrum výskumu a dokumentácie

              http://www.idc.org.ba

 • Kde:  IDC je nezávislá, nezisková mimovládna organizácia, ktorá zhromažďuje a skúma dokumenty, fakty a informácie o genocíde, vojnových zločinoch a všetkých typoch porušovania ľudských práv počas vojny v Bosne a Hercegovine bez ohľadu na etnické, sociálne, náboženské či rasové zaradenie obetí. IDC disponuje obrovským množstvom dokumentačného materiálu a podarilo sa mu zaregistrovať niekoľko stoviek lokácií koncentračných táborov, väzníc a masových hrobov, kde dochádzalo k páchaniu zločinov prevažne voči civilnému obyvateľstvu. Jedná sa o prestížnu inštitúciu, ktorej poznatky využívajú renomované organizácie ako ICTY, domáce súdy a početné vládne i mimovládne úrady. Stáž je možné realizovať na úrade IDC v Sarajeve.
 • Ako dlho: Dĺžka stáží nie je oficiálne stanovená.
 • Kto: Profily pre stážistov taktiež nie sú oficiálne stanovené. Keďže sa však jedná o organizáciu, ktorá sa venuje pomerne špecifickej činnosti, táto sama o sebe definuje i kritéria pre potenciálnych záujemcov. Predpokladajú sa dostatočné znalosti o regionálnej problematike, obzvlášť o vojenskom konflikte v BiH v rokoch 1992-95. Kandidát by mal taktiež plynule ovládať lokálny jazyk.
 • Čo: Stážisti by mali kontaktovať IDC a zistiť si aktuálne možnosti, keďže informácie na ich webových stránkach sú pomerne strohé a zmieňujú sa len o základných náležitostiach súvisiacich s výkonom stáže. K e-mailu odporúčam pripojiť aj životopis.
 • Podmienky: Stáže sú neplatené, ďalšie podmienky výkonu stáže ako napr. typ uzavretého kontraktu, podieľanie sa na výjazdoch na jednotlivé lokality a pod. je vhodné zistiť si priamo od kontaktnej osoby na IDC.
 • Odporúčania a tipy: Práca pre IDC je rozhodne výzvou a patrí medzi to zaujímavejšie, čo sa na Balkáne dá zažiť. Keďže sa táto organizácia zaoberá konkrétnymi úlohami súvisiacimi so spáchanými zločinmi v priestore BiH, stážisti sa budú taktiež venovať výskumu konkrétneho koncentračného tábora/masového hrobu a pod. Na druhej strane to nie je pre každého - špecifická práca s podrobnými archívnymi materiálmi môže množstvo ľudí nudiť. Na svoje si prídu hlavne záujemcovia, ktorí sa balkánskemu regiónu dlhodobo venujú a sú im známe všetky podstatné fakty a súvislosti - tí, ktorí sú len na začiatku procesu spoznávania Balkánu a doteraz ešte nepočuli o Heliodrome, Tarčine či Keraterme, by si pravdepodobne viacej užili stáž na misii OBSE, či niektorom veľvyslanectve, kde je práca predsa len menej špecifická a môže sa jej venovať i človek s menšími znalosťami bosenského konfliktu. Ak stážista nie je schopný plynulej komunikácie v lokálnom jazyku, ako i štúdia archívnych dokumentov (bosenskí Srbi väčšinou používali cyriliku), nebude činnosti IDC príliš nápomocný. Stážisti dostávajú svojho garanta stáže, ktorý im priďeľuje úlohy v závislosti od ich záujmu a skúseností.  K dispozícii je i obsiahla knižnica, ktorá obsahuje publikácie zamerané na medzinárodné právo, kolektívnu pamäť, state-building, post-konfliktnú transformáciu a pod. Pre serióznych akademických pracovníkov orientujúcich sa dobre v bosenských reáliach je stáž na IDC rozhodne hodná doporučenia. 

 


BIRN

Balkan Investigative Reporting Network

Balkánska investigatívna a spravodajská sieť

http://www.bim.ba

 • Kde:  BIRN je organizácia zameraná na rozvoj profesionálnych a aktívných médií v juhovýchodnej Európe a publikuje množstvo analýz, reportáží a článkov o demokracii, procesoch tranzície, ľudských právach, korupcii a ďalších krízových tém, týkajúcich sa balkánskych štátov. Prevádzkuje taktiež prestížny spravodajský portál Balkan Insight. BIRN je členená do regionálnych sekcií, pričom BIRN BiH bola založená ako nezisková organizácia podporujúca média a občiansku spoločnosť v BiH. Poskytuje tak podporu a tréning jednotlivým novinárom ako aj vydavateľstvám, organizuje rôzne tématicky zamerané konferencie atď. Práve BIRN BiH ponúka i možnosť absolvovať stáž v jej ústredí v Sarajeve.
 • Ako dlho: Stáže trvajú od dvoch do šiestich mesiacov. Nie sú stanovené žiadne termíny na prihlasovanie.
 • Kto: Stážisti by mali mať za sebou minimálne tri ročníky štúdia, ideálne v oblasti žurnalistiky, ľudských práv, politológie alebo práva. Okrem toho sa očakáva istý základný prehľad o politickej situácii na Balkáne. Podmienkou je plynulá angličtina, znalosť lokálneho jazyka je výhodou.
 • Čo: V prípade záujmu o stáž je treba na adresu urednik@birn.eu.com zaslať nasledujúce dokumenty:

       - Životopis

       - Motivačný list

 • Podmienky: Stáže sú neplatené, stážisti pracujú full-time (30-35 hodín týždenne).
 • Odporúčania a tipy: Stážisti majú možnosť dozvedieť sa prostredníctvom priamej účasti na činnosti BIRN BiH neskreslené informácie o výkone spravodlivosti v krajinách zasiahnutých vojnou, ako aj procesoch s vojnovými zločincami. Zaoberajú sa tak konkrétnymi procesmi na Štátnom súde BiH a zúčastňujú sa i ďalších aktivít, ako tréningy, konferencie, písanie článkov atď. Články sú publikované na lokálnej a regionálnej webovej stránke. Okrem práce pre úrad v Sarajeve majú možnosť navštíviť ďalšie úrady BIRN v regióne - dohromady sa jedná o deväť štátov. Stáž je zaujimáva hlavne pre študentov žurnalistiky so záujmom o balkánsku problematiku, keďže portál Balkan Insight prevádzkovaný BIRN-om je rozhodne jeden z najprestížnejších a najčítanejších zdrojov informácií o Balkáne. Profitovať zo stáže však nebudú len budúci novinári, ale i napr. študenti politológie s balkánskou špecializáciou, ktorí prídu do styku s rôznorodými aktivitami organizovanými BIRN-om a získajú tak množstvo skúseností a vedomostí o bosenských (a obecne balkánskych) reáliach. Na publicistickú činnosť je tu kladený hlavný dôraz, stážisti však prídu do styku s množstvom regionálnych expertov, od ktorých sa rozhodne je čo naučiť.